• Kalenda regata 2023
Lučica Kluba  smještena je u gradskoj luci Split u Uvali baluni podno poluotoka Sustjepan, a u granicama prema rješenju o koncesiji.

Na naprijed navedenom prostoru smješteni su svi klupski objekti i vezovi brodica neophodni za normalan rad i djelovanje Kluba, a to su:

-          vezovi za brodice na lukobranu, gatovima i obalama lučice,

-          klupski dom sa prostorijama za klupske aktivnosti članova,

-          veliko istezalište sa travel liftom za velike brodove do 25 tona,

-          kranske dizalice za brodove do 5 tona,

-          plutajuće istezalište za lake brodice - jedrilice

-          hangari za jedrilice, opremu i jarbole, teretana, učionica i arhiva

-          radionica za održavanje brodica, svlačionica

-          servisno-motorna radionica,

-          igla za jarbole i motore (skip dizalica)do 200 kg težine sa prostorom za opremanje jarbola

-          kućica sa kancelarijskim prostorom na katu, servisnom radionicom, skladištem i dva WC

* Navedene nosivosti su podložne izmjenama, a u skladu sa izdanim certifikatima od odgovarajućih institucija.