Online predprijave biti će otvorene do danas, 22.09.2015. do 15h. Naknadne prijave zaprimat će se u društvenoj prostoriji JK Labuda u srijedu, 23. rujna 2015. od 10.00 do 15.00 sati, četvrtak, 24. rujna 2015. od 10.00 - 13.00 i od 16.00 – 20.00 sati i u petak, 25. rujna 2015. od 09.00 – 20.00 sati.

Također napominjemo da brod treba imati valjanu vinjetu za godinu 2015. te priložiti broj vinjete. Ukoliko brod ne posjeduje vinjetu i ove godine nije nastupio na nijednoj regati ima pravo na gratis regatu. Obrazac HJS - pravo nastupa bez vinjete možete ispuniti na prijavi.

PROGRAM REGATE

  • Petak, 25.rujna 2015. - dolazak natjecatelja i registracija; sastanak kormilara u 20.30 h.
  • Subota, 26.rujna 2015. - zajednički start za sve skupine u 11.00 h.

Proglašenje pobjednika regate, prigodni program u 20.30 h.

  • Nedjelja, 27.rujna – rezervni dan

PRIJAVE
Prijave mogu biti upućene putem pošte, faxom, elektronskom poštom ili osobno u kancelariji Organizatora, a najkasnije do 20.00 sati 25.rujna.

 

Opširnije u Oglasu regate

PRIVREMENI OGLAS REGATE

84. MRDUJSKA REGATA 2015

SPLIT - HRVATSKA

26.rujna 2015.

 

ORGANIZATOR

JK «LABUD» , Uvala Baluni 9, 21000 Split
Tel / fax ++385 21 398-583
e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. ; www.jklabud.hr

PRAVILA

• Pravila jedriličarskih natjecanja 2013-2016 (RRS)
• Ovaj oglas za regatu
• Upute za regatu
• Posebni propisi sigurnosti HJS-a (PPS), za regate IV. Kategorije.
• Službene obavijesti Regatnog odbora i organizatora koje će biti oglašene najmanje 2 sata prije
   početka regate. Obavijesti mogu mijenjati Upute za regatu.
• Jedriti će se po «OPEN» sustavu razvrstanja prema dužini preko svega (vidi Izmjere dužine preko
   svega i Pravo sudjelovanja )
• Upute za jedrenje prevladavaju u slučaju nesuglasja između navedenih pravila.

POSEBNA PRAVILA

• Izuzima se prva rečenica Regatnog pravila 51(RP) ISAF «pomični balast». Dozvoljava se uporaba
pomične kobilice i balasnih tankova.
Prilikom obavljanja pomenutih radnji zabranjeno je koristiti pumpe koje za svoj rad koriste pogonski motor povezan propelernom osovinom. Također je zabranjeno prazniti balasne tankove preko ispusta na krmi krstaša i tako ostvarivati poriv.
• Sve jedrilice moraju imati porivni unutarnji ili vanbrodski motor.
• Za vrijeme regate ne smiju biti postavljena sidra na vrhu pramca, a vanbrodski motori ne smiju biti
   postavljeni na krmi broda s «nogom motora» u vodoravnom položaju.
• Pogonski motori, pramčani motori i generatori moraju biti isključeni najkasnije do signala
   upozorenja (5 minuta do starta ).
• Svi takmičari ispod 18 godina moraju nositi pojaseve za spašavanje za vrijeme regate.

REKLAMIRANJE

Regata je kategorije C, prema Dodatku 1 (RP) ISAF Kodeksu reklamiranja. Sve jedrilice dužne su istaknuti reklamu sponzora regate, te regatni broj koji osigurava organizator. Jedrilice koje ističu reklamu svog sponzora moraju imati dopuštenje nacionalnog saveza.

PRAVO SUDJELOVANJA

Pravo sudjelovanja:
• imaju jedrilice jedno trupci čija duljina preko svega (LOA) prelazi 5.50 metara.
• mogu imati jedrilice kraće od 5.50 metara (LOA), ukoliko se pregledom premjera ustanovi da
udovoljavaju, zahtjevima sigurnosti plovila i posade svojom konstrukcijom i opremom.
Pregled zahtijeva i plaća vlasnik jedrilice.
Nemaju pravo sudjelovati:
• jedrilice više trupci, olimpijske klase i slične jedrilice koje su preinačene, te one jedrilice koje ne
udovoljavaju minimalnim propisima sigurnosti za regate IV. Kategorije.
• jedrilice sa ugrađenim trapezima, daskama za izbacivanje i platformama koje nisu sastavni dio
   trupa jedrilice.

ISPRAVE

Potrebno je predočiti slijedeće:
• Verifikacija nacionalnog saveza za kormilara i članove posade(predočiti original ili priložiti fotokopiju)
• Plovidbena dozvola (predočiti original ili priložiti fotokopiju)
Prijava jedrilice bez valjane plovidbene dozvole neće se prihvatiti.

PODJELA U SKUPINE I STARTNINA 

SKUPINA

DULJINA PREKOSVEGA 

IZNOS STARTINE

MAXI

Preko 16.00

750,00

0

13,51 – 16,00

550,00

1

12,01 – 13,50

450,00

2

11,11 – 12,00

300,00

3

10,26 – 11,10

250,00

4

9,41 – 10,25

200,00

5

8,46 – 9,40

150,00

6

7,71 – 8,45

130,00

7

7,11 – 7,70

100,00

8

6,51 – 7,10

80,00

9

5,50 – 6,50

70,00

10 TRADICIONALNA

Preko 9.01

prema startnini skupina maxi - 5

11 TRADICIONALNA

5,50 – 9,00

prema startnini skupina 5 - 9

12 OLD TIMER

Preko 9,01

130,00

13 OLD TIMER

5,50 – 9,00

80,00


U skupine 10 i 11 (TRADICIONALNA) mogu sudjelovati sve plastične jedrilice čija godina gradnje datira prije 31.12.1984.
Skupine 12 i 13 (OLD TIMER) čine jedrilice drvene gradnje.
• Najmanji broj jedrilica u pojedinoj skupini je 10 (deset), osim za skupinu 10 i 11 čiji je najmanji broj
jedrilica 5 (pet) i skupinu Maxi čiji je najmanji broj jedrilica 3 (tri).
• Regatni odbor zadržava pravo izmjene postojećih skupina ili spajanja skupina ukoliko u nekoj od njih ne bude dovoljan broj jedrilica. Skupine će biti određene nakon zaključivanja prijava, i ne mogu se mijenjati nakon 23.00 sata petak 26.09.2015.
PROPOZICIJE ZA SKUPINE «ČIJA GRADNJA ILI PROJEKT DATIRA PRIJE 31.12.1985.»
U ovaj razred (skupine 10, 11) ulaze sve brodice čija godina gradnje ili projekt datira prije 31.12. 1985. godine. Ove jedrilice kao i jedrilice drvene gradnje ne moraju udovoljavati propisima HJS-a, ali moraju imati opremu propisanu od državnih vlasti za navigaciju do otočića Mrduje, i trebaju imati valjanu plovidbenu dozvolu.

IZMJERA DUŽINE PREKO SVEGA ( LOA)

Dužina preko svega ( LOA ) mjeri se između dva vertikalna pravca koji prolazi kroz krajnje točke trupa krstaša, koja isključuje kormilo, tangun, ogradu, platforme i ostala pomagala koja izlaze iz trupa jedrilice.
Ovakva dužina preko svega se uzima kao mjerilo za određivanje po skupinama, a prihvaća se dužina trupa jedrilice koja je upisana u zadnju svjedodžbu ORC – Club / IMS. Vlasnik ili kormilar
jedrilice potpisom na prijavi za regatu upisuje dužinu preko svega, u dobroj vjeri, poštujući pravilo 69 (RP).
Prihvatljivo odstupanje od deklarirane dužine preko svega može iznositi + 50 mm.

PREMJERAVANJE

Sve jedrilice ako to zahtijevaju mogu biti premjerene od strane Organizatora. Premjeravanje se vrši u lučici JK»Labud». Vrijeme premjeravanja će se dogovoriti sa takmičarima a najkasnije do 12.00 h petak, 25.09.2015.

RUTA REGATE

Regata će se jedriti na ruti: SPLIT – oko otočića MRDUJA – SPLIT oznaka 1 – SPLIT cilj. Duljina rute je
22 nautičke milje.

PROGRAM REGATE

• Petak, 25.rujna 2015. - dolazak natjecatelja i registracija; sastanak kormilara u 20.30 h.
• Subota, 26.rujna 2015. - zajednički start za sve skupine u 11.00 h.
Proglašenje pobjednika regate, prigodni program u 20.30 h.
• Nedjelja, 27.rujna – rezervni dan

PRIJAVE

Prijave mogu biti upućene putem pošte, faxom, elektronskom poštom ili osobno u kancelariji Organizatora, a najkasnije do 20.00 sati 25.rujna. Prijave su pravovaljane uplatom startnine.
Prijava se smatra valjanom:
• Ispunjenjem obrasca prijave i potpisom, uručene osobno ili poslane putem pošte, faxom ili elektronskom poštom.
• Predočenjem dokumenata ( Plovidbena dozvola i verifikacija za kormilara; vidi ISPRAVE )
• Uplatom startnine
• Preuzimanjem regatnog broja i Uputa za jedrenje.
Startnina se može uplatiti i putem banke ili pošte na račun kluba otvoren kod Splitske Banke broj HR4923300031100045266 s naznakom startnina za Mrdujsku regatu i ime jedrilice.
Startna lista će biti izvješena na oglasnoj ploči najkasnije 2 sata prije starta regate.

RADNO VRIJEME REGATNOG UREDA

Od ponedjeljka, 21.rujna do srijede, 23.rujna 2015. od 10.00 do 15.00 sati.
Četvrtak, 24. rujna 2015. od 10.00 - 13.00 i od 16.00 – 20.00 sati.
Petak, 25. rujna 2015. od 09.00 – 20.00 sati.

UPUTE ZA REGATU

Preuzimanje Uputa za jedrenje i regatnih brojeva biti će u kancelariji Organizatora , a mogu se preuzeti najkasnije do 20.00 sati u petak, 25.rujna 2015.

ODREĐIVANJE REDOSLJEDA

Redoslijed će se odrediti po jedrenom vremenu.

ODGOVORNOST

Svaka jedrilica i svi natjecatelji sudjeluju u regati na vlastitu odgovornost. Vlasnik ili njegov predstavnik moraju poduzeti mjere osiguranja i pokriti sve rizike uključivši i one prema trećim
osobama. Organizator, Regatni odbor i suci otklanjaju svaku odgovornost za moguće štete ili nezgode natjecatelja, jedrilica ili trećih osoba, bilo na moru ili kopnu prije, za vrijeme i poslije regate, ili od posljedica proizašlih od same regate.
Činom kada Regatni odbor prihvati prijavu za regatu pojedine jedrilice, ne znači da je prihvatio odgovornost za njenu sigurnost za vrijeme regate.
Dužnost je i odgovornost vlasnika, njegovog predstavnika ili skipera jedrilice da su brod, jarboli, jedrilja, motor i oprema u dobrom stanju te moraju upoznati posadu s mjerama sigurnosti na jedrilici tj. posada mora biti upoznata gdje se nalaze sredstva spašavanja i kako se njima rukuje. Odgovornost je vlasnika jedrilice, njegovog predstavnika ili kormilara ocijeniti mora li neki član posade nositi pojas za spašavanje tijekom trajanja regate. Osobe ispod 18 godina i djeca dužni su nositi pojas za spašavanje tijekom trajanja regate.
Pravo i odgovornost je svake jedrilice odlučiti se startati, nastaviti jedriti ili povući se iz regate.

PROSVJEDI

Prosvjedi koji se ulažu prije ili poslije regate ( najkasnije jedan sat nakon prolaska jedrilice prosvjednika kroz cilj ) predaju se uz pristojbu od 300.00 Kn, koja se vraća ako je prosvjed dobiven. U slučaju prosvjeda na premjer jedrilice troškovi premjeravanja naplatit će se onoj strani koja je prosvjed izgubila.

NAGRADE ZA PLASMAN U REGATI

• Najbrža jedrilica regate dobiva:
- pehar u trajno vlasništvo i
- prijelazni pehar na čijem se postolju upisuje pobjednik.(pehar ostaje u vitrini «JK «Labud»)
• Drugo plasirana jedrilica bez podjele u skupine dobiva pehar.
• Treće plasirana jedrilica bez podjele u skupine dobiva pehar.
• Trofej « Inž. Žarko Dešković » najbržoj jedrilici koja se natječe za JK «Labud» prijelazni pehar na koji se upisuje ime pobjednika a čuva se u vitrini JK «Labud», pobjednik dobiva tanjur plaketu u trajno vlasništvo.)
• Prvoplasiranom krstašu u svakoj skupini (bodovno)
• Drugoplasiranom u skupini od najmanje 6 krstaša (bodovno)
• Trećeplasiranom u skupini od najmanje 9 krstaša (bodovno)
Molimo nagrađene kormilare da osobno predignu svoje nagrade te ako su spriječeni, da delegiraju svog predstavnika i o tome obavijeste regatni ured kako bi na vrijeme upisali ime i prezime primatelja koji ga zamjenjuje. Pritom Vas molimo da delegirate odraslu osobu a ne dijete.
• Nagrada za najbržu jedrilicu do Mrduje
• Nagrada za fair play – posljednja jedrilica regate

NAGRADA ZA SUDJELOVANJE U REGATI

• Nagrada za najmlađu posadu ( uzima se prosjek godina )
• Nagrada za najstariju posadu ( uzima se prosjek godina )
• Nagrada za najstarijeg sudionika
• Nagrade brončani, srebreni i zlatni jubilej (vidi rubriku «Rekorderi po broju sudjelovanja»)
• Nagrada povelja za pet godina vjernosti regati
• Zlatni prsten „MRDUJA“
ORGANIZATOR
Split 17.07.2015.

Pobjednici po skupinama 

Skupina Jedrilica Kormilar Klub
Maxi Shining-umago maxi Željko Perović Fiandara 1975 Umag
0 BareV Mirko Fatović J.K.Labud
1 Ola Toni Bulaja J.K.Marina Kaštela
2 Gringo 2 Robert Sandalić J.K.Uskok
3 Full Pelt Ante Antunović J.K.Split
4 Fatamorgana 2 Mate Arapov J.K.Mornar
5 Adrion Prvenko Bušelić J.K.Bura
6 Mozak Marko Matić J.K.Trogir
7 Roza Dragan Urlić J.K.Bura
8 Sinister rouge Josip Jerolimov J.K.Uskok
9 Sinbad Tomislav Bašić J.K. Labud
10 Silvana Darko Prižmić J.K.Peliška jedra
11 Peti Marko Tadinac J.K.Špinut
12 Jadran Marko Bakašun J.K.Labud
13 Seka Duje Dumanic J.K.Labud

 

Rezultati po skupinama

I dok ističu poslednje minute ograničenog vremena 83 Mrdujske regate već objavljujemo fotogaleriju današnjih zbivanja na ruti oko Mrduje. Uživajte...

Kompletnu fotogaleriju možete pogledati ovdje

shining16:40 Privremeni rezultati - cilj u Splitu

16:00 Negdje oko 90 jedrilica u cilju u Splitu, dok je oko 130 jedrilica okrenulo Mrduju
Privremeni rezultati - prolaz Mrduje
13:30 Lanjski pobjednik Marina Kaštela ove je godine drugoplasirana jedrilica na Mrdujskoj regati

13:25 Shining je u cilju, Marina Kaštela pola milje do Sustipana, slijedi Bare. Zelenko u teglju pred lukom

13:15 4 milje do cilja - prolazimo kraj Gringa , Baraba Branka i Poleta. Na zapadu paralelno s ovom grupom vidimo Full Pelt s skraćenim jedrima  te Mydream samo na genovu. Ispred ove grupe je Ola

13:00  Sustižemo jedrilice koje se bore s dvadesetak čvorova bure u "provu"

12:50 Vjetar u vratima je nešto oslabio i većina jedrilica se bez velikih problema vraća prema Splitu. I regatni odbor je krenuo prema splitskom kanalu gdje očekujemo ponovno jačanje bure

12:35 Shining u splitskom kanalu na vodećoj poziciji. slijedi Marina Kaštela, Bare, OLA., Fatamorgana,Polet
Full pelt i Mozak teško mogu pratiti vodeće u orcu

12:30 Lete - pad jarbola

12:20 UFO je ostao bez jarbola

12:00 Bura je na udare i preko dvadesetak čvorova, ćini se da je dionica do Mrduje bila rekordno brza.  Povratak je u orcu i teško da se može jedriti brže od lanjskog rekorda

11:55 Poredak vodećih jedrilica na Mrduji: Shining, Full Pelt,Fatamorgana 2 -  Arapov, Ola, Bare, Mozak

11:50 Na dvije jedrilice je došlo do pucanja jarbola, jedna od njih je maleni "Zelenko"

11:10 Sve vodeće jedrilice su podigle spinakere i genakere u lovu za što bolju poziciju na okretu Mrduje

11:05 Nakon kraće gužve posebice na istočnoj strani startne linije odvajaju se favoriti Shining i Marina Kaštela

start mrduja 0111:00 Splitski gradonačelnik Ivo Baldasar označio je start regate  

10 55 startati će se sa spinakerima a bura je pojačala

Desetak čvorova bure pred start , gužvu na startu povećava "cruizer" usidren pod Sustipanom

marina kastela_2013_copyBližimo se 83. Mrdujskoj regati i u regatnom uredu sve je življe.
Dva posljednja dana prijave će biti otvorene cijeli dan i to od 10 do 20 sati u četvrtak odnosno od 9 do 20 u petak nakon čega će se objaviti startna lista.
Jutros je registraciju dovršio Arnamo Zekan, član prošlogodišnje pobjedničke posade jedrilice Marina Kaštela. Hoće li ovom Grand Soleiu startni broj 1, koji će na provi nositi ove 83.Mrduje, donijeti još jednu pobjedu treba samo pričekati do subote. Armano nam je sa osmjehom na licu samo poručio kako je sve spremno za start u 11 sati.

windguru 22092014Šest dana prije starta 83.Mrdujske regate zaključili smo on line prijave.
Danas su krenule službene registracije u regatni ured. Predlažemo svima koji su i ove godine vjerni našoj Mrduji da onaj „papirnati“ dio prijava obave čim prije. To naravno, posebno, vrijedi za kormilare iz Splita koji mogu izbjeći gužve posljednjeg dana.
Nagrade su već pripremljene, gradonačelnik grada Splita potvrdio je svoj dolazak na start, a i Aladin nam kako za sada stoje stvari neće stvarati probleme. Dakle, sve govori kako je pred nama još jedno lijepo izdanje Mrdujske regate. Nema razloga da ostanete vezani u lučici, jer Mrduja je tradicionalno odmor za dušu i tilo.

thumb MRSUJA 2013 STARTPriču o Mrdujskoj regati teško je započeti bez podsjećanja da je ona najmasovnija i najstarija regata na hrvatskom dijelu Jadrana.

Unatoč zavidnom broju godina, kojoj je ovogodišnji prefiks uz ime brojka 83., ona svake godine iznova privlači brojne sudionike. Gotovo da je svake godine jedara sve više, brodovi su sve veći, brži, jači… A opet, s druge strane, oni tradicionalni kojima je odlazak na Mrdujsku regatu već postala neka vrsta obiteljske obaveze, njeguju jednu drugu priču o bezvremenskoj Mrduji, po mnogima najvećeg društvenog događaja u Dalmaciji, koji usprkos svemu treba opstati.
Upravo ta isprepletenost onih koji na Mrduju dolaze iz tradicije i onih kojima je cilj prvi uploviti u splitsku luku čini Mrduju univerzalnom.
Uz jedriličare kroz dugi niz godina Mrduja se vezala za medije, sportaše, glumce, umjetnike, glazbenike.
Mrduja ima svoju pjesmu i svoj glazbeni tv spot zahvaljujući Gego, Maxu i cijelom Picigin bandu.
Ona je oslikana na mnogim platnima i drugim umjetničkim tehnikama koji krase domove diljem svijeta. Brojni profesionalci ali i učenici foto škola zabilježili su je svojim objektivima.
U nekoliko svojih izdanja Mrduja je pokazala i humanost na djelu pomažući  Udruzi za inkluziju Lastavice i borbi protiv raka dojke. Bilo je brojnih performansa, izložba, predstava, veselih događanja.

Jednom riječju Mrduja za sve i svi za Mrduju.

27.09.2014. Splitska će se luka još jednom brojnim gostima pokazati u šarenilu koje se događa samo jednom godišnje…
Izvršite on line prijavu i već ste jedan korak bliže Mrduji.

Mrduja polo

U obljetničkoj godini našeg kluba, koji slavi svoj 90. rođendan, nastavlja se tek nešto manja tradicija jedrenja Mrdujske regate.

27.rujna po osamdeset treći put ploviti će se do otočića Mrduja i  natrag.

Naravno, vrata su otvorena za sve prijatelje naše regate kojima njen poseban ugođaj ostaje u najljepšem sječanju sve do nekog ponovnog susreta na startu u Splitskoj luci.

Za početak, dovoljno je odvojiti subotu za uživanje, prisjetiti se kako je to bilo posljednjih godina, a potom redovito pratiti našu web stranicu na kojoj će uskoro biti objavljen oglas regate i on-line prijava te ostale informacije ovogodišnjeg izdanja najstarije regate na hrvatskom dijelu Jadrana.

foto galerija (http://www.jklabud.hr/mrdujska-regata/foto)